Tüzük

MADDE 1: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin adı ” İnternet Teknolojileri Derneği”dir. Derneğin merkezi İstanbul’dadır.

MADDE 2 : DERNEĞİN AMACI

Dernek İnternet Teknolojileri,açık sistemler, açık kaynak kodu ve özgür yazılım alanında çalışan kişi ve kurumları bir araya getirir.

A ) Üyeler arasında etkin bir iletişim ortamı sağlamak,
B ) İlgi alanındaki konularda tanıtım ve eğitim çalışmalarında bulunmak,
C) İlgi alanındaki konularda oluşan gelişmeler, sorunlar ve olanaklarla ilgili her türlü düşüncelerin tartışıldığı bir platform yaratmak,
D) İlgili alanındaki konularda üyeler arası bilgi alışverişi sağlamak,
E) İlgi alanındaki konularda araştırma ve çalışmalara destek vermek ve ortam hazırlamak,
F) İlgi alanındaki konularda üyeler arasında sosyal ve kültürel etkinliklere ortam hazırlamak,
G) İlgi alanındaki konularda ulusal politikalar oluşturmasına katkı amacıyla etkinliklerde bulunmak,

MADDE 3 : DERNEĞİN ETKİNLİKLERİ

MADDE 3: İnternet Teknolojileri Derneği amacına ulaşmak için aşağıdaki çalışmaları yapar.

A) Üyeleri arasında etkin iletişimi sağlamak için, gerekli yayın ortamlarını oluşturur, çalışma alanına giren konularda yayınlar yapar;
B) İlgili standartların oluşması için ilgili özel ve resmi kuruluşlarla işbirliğinde bulunur;
C) İlgili sistemin tanıtımı, eğitimi ve yeni teknolojilerin tanıtılıp aktarılması, ortak kullanıcı sorunlarına çözümler bulunması amacıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, sergi, konferans, kurs, sempozyum ve benzeri toplantılar düzenler;
D) Derneğin birikimlerini ve olanaklarını, üyelerinin kullanımına sunmak için, konuyla ilgili doküman, dergi, kitap ve benzeri kaynakların bulunduğu kütüphane oluşturur, üyelerinin kullanımına açık bilgisayar ağı kurar;
E) Açık sistem konusunda her türlü araştırmalara, çalışmalara ve çalışanlara destek verir; yazılım, donanım olanakları sağlar, bu alanda çalışmaları teşvik amacıyla yarışmalar düzenler ve burs, ödül gibi çeşitli maddi kaynaklar sağlar;
F) Amaçlarını gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bilgi alış verişinde bulunur, üye olur ve birlikte çalışmalara katılır.
G) Kullanıcılar arasında teknik, sosyal ve kültürel etkinliklere ortam hazırlar.
H) Derneğin amacına uygun hizmet yürütmek üzere, vakıf kurmak veya kurulu vakıflara üye olmak.

MADDE 4 : YABANCI DERNEK VE KURULUŞLARLA İLİŞKİ

Derneğin Genel Kurulu’nca kararlaştırılıp,Yönetim Kuruluna verilen yetki üzerine, derneğin amaç ve etkinlikleri doğrultusunda çalışmalarda bulunan yabancı dernek ve kuruluşlarla 2908 sayılı Dernekler Kanununun 43. Maddesine uygun olarak ilişki kurulur.

MADDE 5 : DERNEĞİN KURUCULARI

Derneğin kurucularının adları ve soyadları, meslek ve sanatları, ikametgahları ve tabiiyetleri tüzüğün son maddesinde gösterilmiştir.

MADDE 6 : DERNEK ÜYELİĞİ

6.1- Üyelik Tanımı:
Derneğin üç çeşit üyesi vardır.
a) Asil Üyeler: Bu tüzükteki niteliklere sahip olup, derneğe asil üye olmak üzere başvuran ve bütün tüzük hükümlerini kabul ederek yönetim kurulu tarafından üyeliğe kabul edilmiş üyelerdir.
b) Fahri Üyeler: Dernek için bir kazanç kabul edilen, toplumdaki sosyal yeri, kişilik ve eserleri ile derneğe önemli katkılarda bulunabilecek ve kendilerine Yönetim Kurulunca fahri üyelik unvanı verilen üyelerdir. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.Kendileri istedikleri takdirde aidat verebilirler. Bu tüzükte aksi belirtilmediği sürece “üye” sözcüğü, “asil üye” anlamında kullanılmıştır.
c) Temsilci Üyeler: Açık sistem kullanan, açık sistem teknik ve yenilikleri üreten ve bu konuda faaliyet gösteren kuruluşların yetkilileri de; kuruluşlarını temsilen dernek amacını benimsemek ve üyelik için başvurmak kaydıyla ”Temsilci Üye” unvanıyla üyeliğe alınırlar.

6.2- Üye olma koşulları:
Fiil ehliyetine sahip, dernek amacını benimsemiş herkes derneğe üye olabilir. Türk vatandaşı olmayanlarda Türkiye’de ikamet etme iznine sahip olmaları aranır.
Dernekler kanununda belirtilen kamu hizmeti görevlilerinin üyeliğe kabulü için ilgili mercilerden izin almış olmak şartı aranır. Derneğe üye olmak için, dernekçe hazırlanmış “üyelik giriş bildirgesi”, başvuru sahibince doldurulup imzalanarak Yönetim Kuruluna verilir. Üyelik giriş bildirgesinde, üç üyenin başvuru sahibini üyeliğe tavsiyesi aranır.
Yönetim Kurulu üyelik başvurusunu en geç 30 gün içinde kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayarak başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır. İsteğin reddi halinde Yönetim Kurulu gerekçe göstermekle yükümlü değildir.

6.3- Üyelerin Hak ve Sorumlulukları:

Asil üyeler dernek içinde ve ilişkin faaliyetlerinde eşit haklara sahiptir.
Üyeler tüzükte tespit edilen giriş ve yıllık ödentilerini zamanında ödemek zorundadırlar.
Hiçbir üye dernekte kalmaya zorlanamaz ve istifa hakkına sahiptir. En az altı ay önceden istifasını yazılı olarak yönetim kuruluna yapılır.
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Üyeler oylarını bizzat kullanırlar.

6.4- Üyeliğin Sona Ermesi:

Dernek Üyeliğinden çıkarılması gereken haller:

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak
 3. Yazılı ikaze rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak ,
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkartılır.

Dernek üyeliğinden çıkartılanların bu çıkartma kararında haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek genel kurula itiraz hakkı vardır. Genel kurul, üyelikten çıkartılma konusunda son kararı verir.

Dernekten çıkan ve çıkartılanlar    üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

MADDE 7 : TÜZEL KİŞİLİK KAZANILMASI VE İLK GENEL KURUL

Dernek, kuruluş bildirisi ve eklerini İstanbul Valiliği’ne verdiği tarihte tüzel kişilik kazanır.
Dernek bu tüzüğün gazetede yayımlandığı günü izleyen 6 ay içinde ilk Genel Kurul toplantısını yapar ve organlarını oluşturur.

MADDE 8 : DERNEĞİN ORGANLARI

a) Genel Kurul,

b)Yönetim Kurulu,

c) Denetleme Kurulu’dur.

8.1- Genel Kurul :

Genel Kurul derneğin en yetkili karar organıdır. Genel Kurul dernek üyelerinden oluşur ve toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır.
Genel Kurul üç yılda bir defa Aralık ayında olağan olarak toplanır.Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü veya üyelerden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine gündemindeki konuları görüşmek üzere Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılır.
Denetleme Kurulu veya üyelerden beşte birinin başvurusu üzerine yapılması gereken Olağanüstü Genel Kurulun toplantı çağrısı Yönetim Kurulu’nca 1 ay içinde yerine getirilmezse, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine, mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından 3 kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

8.1.1- Çağrı Usulü :

Genel Kurul 2908 sayılı Dernekler Kanununda gösterilen usule göre toplantıya çağrılır.

8.1.2- Toplantı Yeri :
Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu İstanbul’da yapılır.
8.1.3- Toplantı Yeter Sayısı:

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüüzk değişikliği ve derneğin feshi hellerinde ücte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunlunun sağlanamaması sebebiyle ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları toplam sayısının 2 katından az olamaz.

8.1.4- Toplantının Yapılış Usulü :

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kuurlu üyeleri veya yönetim kurumumunca görevlenlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kuurlunca hazırlanmış listede adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyeleriden biri tarafından açılır.  Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de  yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan , yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantı yönetimi ve güvenliğin sağlanması divan başkanına aittir.  Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlanır. Genel kuurlda her asil v etemsilci üyenin bir hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan karralar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ve yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler, yönetim kuurlu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

8.1.5- Toplantılarda Görüşülecek Konular :

Toplantının gündemi Yönetim Kurulu’nca hazırlanır. Genel Kurul da yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Tüzük değişikliği hariç olmak üzere, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konular, Genel Kurulun kabul etmesi halinde gündeme alınır.
Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazırlanmış olan gündemde değişiklik yapılamaz ve madde ilave edilemez.

8.1.6- Oy Verme :

Genel Kurulda, yönetim ve denetim kurulu üyeleri gizli oylama ile,  diğer konulardaki  kararlar  ise aksine bir karar alınmamışaa açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılmasıyla ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık Oylamada, genel kurul başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır.

8.1.7- Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri :

Genel Kurul’un görev ve yetkileri:

 1. Dernek organlarının seçilmesi ,
 2. Dernek tüzüğünde değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibrası,
 4. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul edilme
 5. Dernek için taşınmaz malların satın alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
 6. Yönetim kurulu’nca dernek çalışmalar ile ilgili olarak  hazırlanan yönetmelikleri  inceleyip aynen veya değiştierek onanması,
 7. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevi olmayan başkan ve üyelerine  verilecek ücret ve her türlü yolluk ve tazminatları ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 8. Derneğin fedarasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi
 9. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kurulışlara üye olması ve ayrılması,
 10. Derneğin vakıf kurması
 11. Derneğin fesh edilmesi,
 12. Yönetim kurulunca teklif edilen diğer önerilerin incelenip karar bağlanmas
 13. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş işleri görür ve yetkileri kullanır.

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve haklı sebeblerle her zaman  görevden alabilir.

8.2- Yönetim Kurulu :

Yönetim Kurulu, 3 yıl görev yapmak ve 5 asil 5 yedek üyeden oluşmak üzere Genel Kurul’ca  seçilir.
Yönetim Kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla  görev bölüşümü yaparak bir başkan, bir başkan yardımcısı,bir yazman ve bir sayman  seçer.
Yönetim kurulu tüm üyelere haber vermek  şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir.      Üye tam sayısının   yarısından bir fazlasının     hazır bulunması ile toplanır.     Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının  salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asil üyeliğinde istifa  sona ermesi veya  başka sebeblerden dolayı  boşalma olduğu  halinde,  genel kurulda alıkları oy çokluğu sırasına  göre yedek üye göreve çağrılır.
Yönetim Kurulu’nun yedek üyelerle tamamlanamaması halinde Olağanüstü Genel Kurul çağrılı

8.2.1- Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri :

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Derneği temsil etmek ve bu konuda kendi üyelerinden birine ya da birkaçına yetki vermek,
 2. Derneğin amacına uygun faaliyetlerini yürütmek ve faaliyetlere ilişkin kararlar almak, Derneğin gelir ve giderlerine ilişkin işlemlerini usulüne ve yasalara uygun olarak yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayıp genel kurulun onayına sunmak
 4.   Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak,  derneğe ait taşınır ve taşınmaz  mallarını satmak,  bina veya tesis inşa etmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine, rehin, ipotek veya ayni mekanlar tesis etmek,  Genel Kurul’ları zamanında toplamak, toplantılara ilişkin tüm iş ve işlemleri yerine getirmek,
 5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 6.   Genel Kurulda alıınan kararları uygulamak
 7.   Her faaliyet yılı sonunda  derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek ve toplandığında genel kurula sunmak,
 8. Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarma yapmak,
 9.   Derneğe üye alınması ve üyelikten  çıkartılması hususlarına karar vermek,
 10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit karar almak ve uygulamak
 11.   Mevzuatın verdiği yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.

8.3- Denetleme Kurulu :

Denetleme Kurulu 3 yıl görev yapmak ve 3 asil 3 yedek üyeden oluşmak üzere Genel Kurulca gizli oyla seçilir.
En çok oy alan Denetim Kurulu başkanı olur.

8.3.1- Denetleme Kurulu’nun Görevleri :

Denetim kurulu: derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığına, dernek tüzüğünde belirtilen usul ve esaslara göre ve bir yılı aşmayan aralıklarla denetler, ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

8.4- Dernek Koodinarörü ve Görevleri :

Derneğin iş ve işlemlerini yürütmek, genel koordinasyonu sağlamak için  üyelerden biri ve ya da  ücretli bir personel  Yönetim Kurulu tarafından Genel Koordinatör olarak görevlendirilebilir. Genel Koordinatörün görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

8.5- Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi :

Genel Kurul’ca seçimi izleyen 7 gün içinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurullarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları İstanbul Valiliği’ne yazı ile bildirilir.

MADDE 9 : DERNEĞİN GELİRLERİ

9.1- Derneğin gelir kaynakları :

Derneğin gelirleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Üye ödentileri,
b)Derneğin amaç ve etkinliklerine ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi ve çalışmaların
istenilen hedeflere ulaştırılması için konu ile ilgili kuruluşlardan alınan giderlere katılım payı,
c) Derneğe yapılan her türlü bağışlar,
d)Yayın, toplantı, yemek, gösteri, balo, gezi, konser, piyango ve benzeri faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
e) Hizmet karşılığı elde edilecek gelirler,
f) Taşınır ve taşınmaz malların satılması veya kiraya verilmesi suretiyle elde edilecek gelirler,
g) Eğitim, seminer, sempozyum, kurs, sergi gelirleri,
h) Yardım Toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir.

9.2 Yıllık Ödentiler :

Dernek aidatı her yıl ocak ayında 20 euro baz alınarak Yönetim Kurulu tarafından TL. karşılığı belirlenir.

9.3 Defter ve Kayıtlar :

Dernek aşağıdaki defterleri tutar:
1- Karar defteri; Yönetim Kurulu’nun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
2- Üye kayıt defteri; derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık ödentileri bu deftere işlenir.
3- Gelen ve giden evrak defteri; gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır. Elektronik posta yoluyla gelen ve giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-  Demirbaş defteri; derneğe ait demirbaşların edinme tarih ve şekil ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler  ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşmesi bu deftere işlenir.
5- İşletme Hesabı Defteri: dernek adına alınan gelirler ve giderler açık ve düzenli olarak by deftere işlenir.
6-  Alındı Belgesi Kayıt Defteri; Alındı belgelerin seri ve sıra numarası, bu belgeleri alan ve iade edenlerin ad, soyad, imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
9.4. Gelir ve Giderlerinde Usul :

Dernek gelirleri,(Dernekler Yönetmeliği Ek-17 örneği bulunan) alındı belgesi ile tahsil edilir.  Dernek gelirlerinin bankalar aracılığıyla tahsili halinde bankalar tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alınfı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, pakende şatış fişi,  serbest meslek makbuzu gibi  harcama belgesi ile yapılır. Ancak, derneğin Gelir Vergisi Kanunun 94.üncü  maddesi  kapsamında ödemeler için ,  Vergi Usul Kanunu usullerine göre gider  pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeler için (Dernekler Yönetmeliği EK- 13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu”  düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet  teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14 da örneği bulunan)  “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır.  Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’de örneği bulunan)  “Ayni Yardım Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

9.4.1 Alındı Belgeleri:

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği Ek-17’de gösterilen biçim ve ebatta)  yönetim kurulu kararıyla matbaada bastırılır.

Alındı Belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan alınması, deftere kayıt edilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi, ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerin kullanımına ve toplanılan gelirin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

9.4.2. Yetki Belgesi:

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilerek yönetim kurulu karraı ile tespit edilir.  Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsna olarak düzenlenerek, dernek yönetim kuurlu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerin birer nüshası, dernekler birimine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler, yönetim kurulu başkanınca, onbeşgün içinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsel edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgesnin bir suretinin  dernekler birimine verilmesiden itibaren gelir tahsi etmeye başlıyabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair konularda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre haret edilir.

9.4.3 Gelir ve Gider Belgelerin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgesi, harcama belgeleri ve diğer belgeler, özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sıra ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

MADDE 10 : TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı olan üyelerin  2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda, çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısın 2 katından az olamaz.

Tüzük değişikliğine için gerekli olan karar çoğunluğu  toplantıya katılanların üyelerin oylarının 2/3’üdür.   Genel Kurulda tüzük değişikliği açık olarak yapılır.

MADDE 11: TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ

Dernek Genel Kurul’u her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurulda  fesih konusunun görüşülebilmesi için , Genel Kurul’a katılma hakkına sahip bulunan  üyelerinin 2/3 çoğunluğu aranır. en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda, çoğunluk aranmaz . Ancak, bu toplantıya katılan sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısın 2 katından az olamaz.

Fesih karaının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu  toplantıya katılanların üyelerin oylarının 2/3’üdür.   Genel Kurulda fesih kararıi açık olarak yapılır

11.1 Tasiye İşlemleri

Genel Kurulda Tasfiye karraı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarnın tasfiyesi son yönetim kurulu üyeleriden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere genel kurulda karra alındığı veya kendiliğinden sonra erme hali kesinleştiği tarihte başlanır.  Tasfiye süresince bütün işlemlerde, “tasfiye halinde İnternet Teknolojileri Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve hakların tasfiyesi işlemlerine baştan sonuna kadar tamamalamkata görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında, derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükler bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında , derneğin alacaklılara cağrıda bulunulur ve varsa mallaerı paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacakları tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve haklar Genel kurulca belirlenen  yere devredilir.  Genel kuurlda devredilecek yer belirlenmemişse, derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih tarihinde en çok üyesi olan derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm  işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri , mülki idare amirliklerince haklı bir neden dayalı ek süreler hariç üç yada tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve indika ilemlerin tamamlanmsına mütakip, tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mulki amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerin tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanmas süresi beş yıldır.

MADDE 12 : GENEL HÜKÜM

Tüzükte yer almayan hususlar hakkında 5253  sayılı “Dernekler Kanunu” Hükümleri ve “Türk Medeni Kanun” Hükümleri uygulanır.

MADDE 13: KURUCULAR

ADI SOYADI MESLEĞİ İKAMETGAHI TABİYETİ
Eşref Adalı
İ.T.Ü. Elektrik İstanbul T.C.
Elektronik Fakültesi Öğretim Üyesi

Osman Haluk Bingöl
Boğaziçi Üniversitesi İstanbul T.C.
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Demet Beratiye Canbakan
Petek A.Ş. Sistem İstanbul T.C.
Destek Uzmanı

Füsun Tunalı
İ.T.Ü. Elektrik İstanbul T.C.
Elektronik Fakültesi Öğretim Üyesi

Hasan Ataman Yıldırım
Toprak Holding A.Ş. İstanbul T.C.
Sistem Otomasyon Müdürü

Mehmet Semih Pekol
Töbank A.Ş. İstanbul T.C.
Bilgi İşlem Müdürü

Deniz Turgay Altılar
İ.T.Ü. Elektrik İstanbul T.C.
Elektronik Fakültesi Araştırma Görevlisi

MADDE 14 : ŞUBELERİN KURULUŞU

Dernek gerekli gördüğü yerlerde Genel Kurul Kararı ile şube açabilir. Ancak bir ilde birden fazla şube açılamaz. Şube kuruluşuyla ilgili olarak dernek Merkez Yönetim Kurulu’nca yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirine yazılı müracaat yapılır.Bu yazıda, kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek ve sanatı, ikametgahı ve tabiiyeti ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur.
Şube kurucularının, şubelerin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri zorunludur.

14.1 Şubelerin Organları :

a) Şube Genel Kurulu,
b) Şube Yönetim Kurulu,
c) Şube Denetleme Kurulu’dur.

14.2 Şube Genel Kurulu :

Genel Kurul şubenin en yetkili karar organıdır. Genel Kurul şubenin dernek üyelerinden oluşur ve toplantıya Şube Yönetim Kurulu’nca çağrılır.
Genel Kurul her iki yılda bir Ocak ayı içinde şube Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği tarihte olağan olarak toplanır. Şube Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü veya üyelerden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine gündemindeki konuları görüşmek üzere olağanüstü Şube Genel Kurul toplantısı yapılır.
Şube Denetleme Kurulu veya üyelerden beşte birinin başvurusu üzerine yapılması gereken olağanüstü Şube Genel Kurul’un toplantı çağrısı Şube Yönetim Kurulu’nca 1 ay içinde yerine getirilmezse, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine, mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından 3 kişilik bir heyeti Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

14.2.1 Çağrı Usulü :

Şube Genel Kurulu 2908 sayılı Dernekler Kanununda gösterilen usule göre toplantıya çağrılır.

14.2.2. Toplantı Yeri :

Genel Kurul toplantıları şubenin bulunduğu ilde yapılır.

14.2.3. Toplantı Yeter Sayısı :

Şube Genel Kurul toplantılarında 2908 sayılı Dernekler Kanunun 23.maddesinde gösterilen yeter sayı aranır.

14.2.4. Toplantının Yapılış Usulü :

Şube Genel Kurul toplantıları 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun 24. maddesine gösterilen usule göre yapılır.

14.2.5. Toplantılarda Görüşülecek Konular :

Toplantının gündemi Şube Yönetim Kurulu’nca hazırlanır. Genel Kurul’da yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Tüzük değişikliği hariç olmak üzere, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az on da biri tarafından görüşülmesi istenen konular, şube Genel Kurulu’nun kabul etmesi halinde gündeme alınır. Şube Genel Kurullarınca dernek tüzüğünde değişiklik yapılamaz.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazırlanmış olan gündemde değişiklik yapılamaz ve madde ilave edilemez.

14.2.6. Oy Verme :

Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır.Vekaleten oy kullanılamaz.

14.2.7. Şube Genel Kurulu’nun Görev ve Yetkileri :
Genel Kurul’un görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a) Şube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nu seçmek,
b) Şube Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görüşmek,Yönetim Kurulu’nu aklamak,
c) Şube Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,
d) Şube için taşınmaz malların satın alınması, satılması , kiralanması veya kiraya verilmesi hususunda Şube Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
e) ŞubeYönetim Kurulu’nca ihtiyaca göre belirlenen personel kadrolarını onaylamak ve personel ücretlerini tespit etmek,
f) Şube içi çalışmalar ile ilgili olarak Yönetim Kurulu’nca hazırlanan yönetmelikleri kabul etmek.
g) Bu tüzükte yer almayan fakat mevzuatta Genel Kurul’ca yapılması hükme bağlanan görevleri yerine getirmek,

Genel Kurul alacağı bir kararla (e), (f) ve (g) bentlerinde gösterilen yetkilerini Yönetim Kurulu’na devredebilir.

14.3. Şube Yönetim Kurulu :

Şube Yönetim Kurulu, 2 yıl görev yapmak ve 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşmak üzere Şube Genel Kurulu’nca gizli oyla seçilir. Şube Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi aralarında görev bölümü yaparak bir başkan,bir yazman ve bir sayman seçer.
Asil üyeliklerde üyeliğin sona ermesi veya toplantılara özürsüz katılmama nedenleriyle boşalma olması halinde, yedek üyelerin aldıkları oy sırasına göre Şube Yönetim Kurulu asil üyeliğine başkan tarafından yazılı olarak çağrılması zorunludur. ŞubeYönetim Kurulu’nun yedek üyelerle tamamlanamaması halinde 2908 sayılı Dernekler kanununun 28.maddesi hükümleri uygulanır.
Şube Yönetim Kurulu en az ayda bir kez olmak üzere salt çoğunlukla toplanır. Şube Yönetim Kurulu’nca gerekli özrü olmaksızın üst üste iki kez toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulu’ndan istifa etmiş sayılır.

14.3.1- Şube Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri :

Şube Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a) Derneği o ilde temsil etmek,
b) Derneğin amacına uygun faaliyetleri yürütmek ve faaliyetlere ilişkin kararlar almak,
c) Şubenin gelir ve giderlerine ilişkin işlemlerini usulüne ve yasalara uygun olarak yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Şube Genel Kurul’una sunmak,
d) Şube Genel Kurul’larını zamanında toplamak, toplantılara ilişkin tüm iş ve işlemleri yerine getirmek,
e) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak Şube Genel Kurulu’na sunmak,
f) Şube Genel Kurulu’nun verdiği yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek,
g) Şube için Genel sekreterlik teşkilatı kurmak, buraya belirleyeceği koşulları taşıyan bir genel sekreter atamak ,
h) Gerek duyduğunda danışma gurupları veya üyeleri arasından çalışma gurupları kurmak ve kaldırmak,
ı) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın verdiği yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek,
k) Alınan tüm kararları ve faaliyetleri düzenli biçimde Merkez Yönetim Kurulu’na yazılı biçimde bildirmek,
j) Merkez Yönetim Kurulu ile irtibatı sağlamak, Merkez Yönetim Kurulunun alacağı kararların uygulanmasını sağlamak.

14.4. Şube Denetleme Kurulu :

Şube Denetleme Kurulu, 2 yıl görev yapmak ve 3 asil 3 yedek üyeden oluşmak üzere Şube Genel Kurulu’nca seçilir. Şube Denetleme Kurulu yapacaklar ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan seçer.

14.4.1. Şube Denetleme Kurulu’nun Görevleri :

Şube Denetleme Kurulu yılda en az 2 kere,şubenin defterlerini, işlemlerini, hesaplarını yapılan harcamaların kararlara ve gereken belgelere dayanıp dayanmadığını inceler, gerektiğinde ŞubeYönetim Kurulu’ndan açıklama isteyebilir ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Şube Yönetim Kurulu’na sunar.

14.5. Şube Genel Sekreterinin Görevleri :
Şubenin iş ve işlemlerini yürütmek için atanan Genel Sekterin görev,yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

14.6. Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi :

Şube Genel Kurulu’nca seçimi izleyen 7 gün içinde ŞubeYönetim Kurulu Başkanı tarafından , ŞubeYönetim ve Denetleme Kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adaları, doğum yeri ve tarihleri, mesleki ve ikametgahları o yerin Valiliğine yazı ile bildirilir.

14.7. Şubelerin Tabi Olacağı Hükümleri :

Dernek Şubeleri hakkında da 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun hükümleri ile Türk Medeni Kanunu Hükümleri uygulanır. Ancak;
a) Şube Genel Kurulu’nun toplantısına ait ilan, gazete ile yapılabileceği gibi mahalli imkan ve araçlardan yararlanmak suretiyle de yapılabilir.
b) Şube Genel Kurul’ları olağan toplantılarını Merkez Genel Kurulu toplantısından en az 15 gün önce bitirmek zorundadır.

15. YURTDIŞI DERNEKLERE ÜYELİK

Yurt dışındaki aynı amaçlı faaliyetleri gösteren derneklere üye olunabilir ve yurt dışındaki Türk Cumhuriyetlerinde Şube açılabilir.